Technickeho rozvoja poeas druhej svetovej vojny

VaricoBooster

Vývoj novej techniky umo¾ní platforme by» e¹te technologicky vyspelej¹ími strojmi v poµnohospodárskom, priemyselnom, potravinárskom a dodatoène drevospracujúcom priemysle. Tieto stroje sú implementované na urýchlenie a podporu výrobných procesov produktov v ¹pecifickom priemysle. Magnetické separátory sú nepochybne jediné z týchto strojov.

Èo je vlastne magnetický separátor?Existujú rovnaké jedlá s rýchlym magnetickým pôsobením (ich úèinnos» závisí od typu dopytu, ktoré sú na umývanie rôznych sypkých a tekutých materiálov z kovových neèistôt - okrem iného:- kovové piliny- skrutky matíc- vodièe- nechty atï.Vïaka na¹ej znaèke mô¾u nájs» uplatnenie prakticky v ka¾dej oblasti, v ktorej sa oèakáva, ¾e vynikajúca kvalita oddeµuje ne¾iaduce neèistoty typu kovu od pracovného materiálu.

Pracuje charakteristika a hodnota magnetického separátora?Aby bolo mo¾né plne vysvetli» èinnos» magnetického separátora, je potrebné pozna» ich základné typy. Patria medzi ne okrem iného: nosníky a magnetické pásy, magnetické mrie¾ky, oddeµovaèe zásuviek, bubnové bubny, cestovné kefy - známe aj ako magnetické metly, ku¾ele aj tie mierne pokroèilé technologicko - magnetické separátory ruène.

Nosníky a magnetické pásyNosníky a magnetické pásy: prená¹ajú sa cez dopravné pásy tak, aby mohli zachytáva» kovové neèistoty z výrobkov prepravovaných na dopravných pásoch (na dôkaz zeleniny a výrobkov. Tento typ magnetického separátora je jeho prvá aplikácia v potravinárskom sektore.

Magnetické mrie¾kyMagnetické mrie¾ky: existuje magnetická separaèná metóda, ktorej hlavným úèelom je separova» magnetické prvky zo v¹etkých typov sypkých materiálov - pieskov, granulátov, zàn. Prvou z ich separaèných vlastností je povrch magnetických valcov (prieèok.

Oddeµovaèe zásuviekOddeµovaèe zásuviek: rovnako ako opísaný druh slú¾ia na oddelenie mäkkých magnetických prvkov od sypkého materiálu, ako sú pieskové a zrnité granule. Dizajn zásuvky v¹ak výrazne zlep¹uje a vy¾aduje proces èistenia. Zachytené, ne¾iaduce prvky vstupujú do najrozvinutej¹ej zásuvky, èo je dôle¾ité pre vyprázdnenie vá¹ho rie¹enia.

Odluèovaèe bubnovSeparátory bubnov: táto metóda magnetických separátorov umiestni svoje hlavné uplatnenie v plastikárskom, recyklaènom a keramickom priemysle. Bubny a pozdå¾ne modely sú zostavené v ¹kole kolmo na úèinky pásových dopravníkov, kde zabezpeèujú posledné èistenie ne¾iaducich kovových prvkov. Veµmi dobre ovládajú oddeµovaèe v brúsnych jamách pre brúsky.

kefy vodièskéCestovné kefy, tie¾ známe ako magnetické metly: poznajú svoje hlavné uplatnenie v automobilových továròach, v závodoch odporúèajúcich obrábanie kovoobrábaèov a v¹ade, kde sa substrát mô¾e kontaminova» kovovými prvkami - kovovými pilinami, skrutkami, klincami, drôtikmi atï.

Kónické oddeµovaèeKónické oddeµovaèe: tieto nástroje sa pou¾ívajú pri úprave jednoduchých a sypkých materiálov a veµmi èasto sú v tzv. wyczystkach. Koniec koncov, ich osud je veµmi ¹iroký a mô¾e by» pou¾itý viac v potravinárskom priemysle, keramike a viac v sile iných priemyselných odvetví.

Magnetické separátory ruèneNovým a zároveò typom magnetických separátorov sú manuálne magnetické separátory. Sú to najmodernej¹ie technologické nástroje, ale nehovorí, ¾e sú menej u¾itoèné. Ich pou¾itie je veµmi veµké. Zaèiatok s èistením na segregáciu kovových materiálov, konèiace.