Test na du evne poruchy

Du¹evné poruchy mô¾u ovplyvni» úlohu v ka¾dom veku. Lekári znepokojujú, ¾e má takmer 20% detí v ¹kolskom veku. Ako zistíte, èi va¹e die»a mô¾e zaobchádza» s du¹evnými poruchami?

Po prvé, musíte vedie», ¾e akékoµvek poruchy u dojèiat sa mô¾u prejavi» v ïalekom veku. Niektoré z nich sa vyskytujú èastej¹ie poèas raného detstva, druhá je vhodná pre pred¹kolskú vekovos», zatiaµ èo úplne nové poruchy sa objavujú len v ¹kolskom termíne. Vývojové abnormality sú veµmi dynamické, zatiaµ èo ich príznaky sa prispôsobujú veku.

Úzkostné poruchy, ktoré sa prejavujú v troch sférach, sú veµmi nepríjemné. Dôle¾itá je potom skupina subjektívnych zá¾itkov, ktoré fungujú ako to die»a prechádza v domácej mysli. Druhá sféra je somatická sféra, ktorá sa mení na to, èo je die»a v jednoduchom tele. Symptómové symptómy sa pova¾ujú za rôzne typy bolesti (napr. Brucha alebo èloveka a dokonca aj vracanie a mdloby. Die»a mô¾e tie¾ vyjadri» neochotu jes» a namoèi» v noci. Posledná sféra sa týka správania die»a»a a foriem s »a¾kým správaním. Die»a mô¾e zabudnú» na stretnutie so svojimi rovesníkmi a sta» sa viac odobraté.

Ako by ste mali chodi» s psychiatrom s va¹ím die»a»om? Dôvodom intervencie ¹pecialistu je ka¾dé správanie die»a»a, ktoré ponecháva sumu. Na¹a mladá psychiatra v Krakove pou¾íva deti, pre ktorých novos» v správaní zodpovedá tejto chorobe. Skúmaním v praxi s de»mi a veµkou empatiou, náv¹teva ná¹ho ¹pecialistu nebude pre va¹e die»a stresujúce. Vïaka pou¾itiu najmodernej¹ích stratégií v kariére s de»mi ná¹ detský psychiatr nielen¾e diagnostikuje problém, ale tie¾ vynalo¾í v¹etko úsilie, aby ho µahko vyrie¹il a die»a»u poskytol zábavu.