Trh prekladateuov

Hoci trh s prekladmi v súèasnosti praskne s najnov¹ími talentmi (ka¾dý rok filologické fakulty opú¹»ajú tisíce ¾íznivých ¹tudentov, nájdenie najlep¹ieho, najlep¹ieho a najoriginálnej¹ieho prekladateµa cien je veµa komplikované.

V¹etko za príbehom, ¾e ponuky spojené s prekladom - èi u¾ kontextom alebo rovnakou slovnou notou - sú v¹etky zástupy, z ktorých mnohé nie sú vhodné pre na¹u pozornos». Predpokladajme teda, ¾e cieµom vá¹ho úsilia je porozumie» angliètine vo Var¹ave. V ktorej mo¾nosti ju mô¾eme nájs»? Kedy nie je "dáva»" do nekvalitnej a èasovej ponuky a predov¹etkým ako vyhnú» sa klimatickým stratám a peniazom? V tejto èasti sa budeme sna¾i» oznamova» v¹etko.

Vzhµad ponuky prezentovanej na internete je veµkou vecou pri skúmaní dobrého prekladateµa. Mali by sme odmietnu» v¹etky súèasné návrhy z vrcholu, ktorých kon¹trukcia bola skrátená na tri alebo ¹tyri vety. Real prekladateµ, ako absolvent v angliètine filológie èi akýkoµvek iný, mo¾no poveda» trochu viac o sebe - ale tak, ¾e v takej situácii, aby podporovali potenciálny zákazník pre jeho pomoc. Je preto dôle¾ité, aby mo¾nos», ktorú zaviedol prekladateµ, bola objektívna a struèná, ale s poslednou struènos»ou nemô¾eme odpadnú». Na¹a pozornos» by sa mala zamera» na prekladateµov, ktorí s hlavou povedzme, v ktorom rôzne témy sa cíti najlep¹ie - najmä ak chceme da» nie je hlúpy papier nauèi» alebo vysoká ¹kola, a ¹peciálne text, ktorý potrebuje skúsenosti tlmoèníka (èasto ¹pecializovaný slovník mo¾no prelo¾i» nepresne osobou, ktorá nie je v probléme rozpoznaná, a preto stojí za to nájs» toho, kto bude vedie», èo hµadá. Stojí za to nájs» vhodného prekladateµa v organizácii prekladov.

Ïal¹ou dôle¾itou skutoènos»ou je doèasnos» prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám preklad za niekoµko dní. Èasto sa mô¾ete stretnú» s prekladateµmi, ktorí v súkromnej ponuke neuvádzajú niè o skutoènosti ¹tádia implementácie. Bolo by nedostatok prijímania od nich (ak sme sa dozvedeli vedµa nich priamo, keï sme dostali prácu. Ak nám zále¾í na èase a nechceme poèu» ospravedlnenie o tej istej chorobe alebo zlomenej nohe, lep¹ie investova» do niekoho dôveryhodného. Tu pou¾ívame celé vyhlásenie: hodnotíme dôveryhodnos» ponuky. Ak vidíme, ¾e jeho tvorca dal veµa èasu na jeho vytvorenie, mô¾eme ma» záruku, ¾e sa stará o domácich u¾ívateµov.