Uroveo bezpeenosti

Dôsledok rôznych zlyhaní pravdepodobne pre¾ije nadmerný tlak. ©peciálne zariadenia nazývané ru¹ivé disky pova¾ujú za úlohu chráni» nástroje a programy pred poruchami a po¹kodeniami, ktoré mô¾u ma» stra¹ne zmysluplné a veµmi ïalekosiahle úèinky.

Typy dla¾dícExistuje mnoho nových typov bezpeènostných diskov na predaj priamych línií. Lí¹ia sa tvarom, pou¾itým materiálom alebo technologickými rie¹eniami. Pou¾ívané mô¾u ¾i» v mnohých rôznych zariadeniach. V predaji sú uvedené bezpeènostné platne, ktoré sú podrobené laserovému oslabeniu, ktorého cieµom je dosiahnu» èinnos» dosky podobnej tlakovej vlo¾ke. Sú tie¾ zodpovedné dla¾dice so samostatným zárezom, ktoré dávajú príle¾itos» preniknú» do dobre definovaného.Súèet otázku: Èo teda, ¾e je lacný zabezpeèenia? iste ¾i» údaj o pravidlách ich úloh. Bohu¾iaµ, to je pravda, ale má niektoré spoloèné èrty, ktoré sú nevyhnutné pre v¹etky dla¾dice.

Základným modelom sú vyrezané dla¾dice. Prekroèenie kritických hodnôt tlaku na pozadí systému spôsobí, ¾e sa doska automaticky rozbije. Zvyèajne sa prasknuté dla¾dice prispôsobujú praxi s kvapalinami alebo plynmi. Ich osobitnou výhodou je slabá fragmentácia alebo dokonca úplný nedostatok.

výrobaPoèas práce a dodávky najmodernej¹ích dla¾díc sa pou¾íva metóda Gi laser. Ka¾dá laserová vlo¾ka, ktorá je snímaèom tlaku. Keï sa uká¾e, ¾e tlak je príli¹ vysoký, hlava sa otvorí a okam¾ite sa uvoµní pretlak. Bezpeènostné ¹títky musia robi» priania a hodnoty bezpeènosti, ktoré fungujú pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky priemysel atï.