Uzemnenie na neutralnom vodiei

Zdá sa, ¾e potrebujeme preklad urèitého textu. Ak existuje aj anglický dokument, ktorý je dos» známy, samozrejme s inými jazykmi mô¾e by» problém. Uspokojenie prís» k záchrane na¹ich prekladateµov a prekladateµské aplikácií, ktoré v krátkodobom a èo je najdôle¾itej¹ie pre nás, nás robí bezplatný spôsob, ako pre µudí v¹etkých jazykov v¹etky texty. Ale èi toto bude urèite ¾a» prekladatelia bude taký dobrý program, pokiaµ ide o ranej pohµad & nbsp ;? Odpoveï je hard - samozrejme, ¾e nie! A pre µudí, ktorí navzdory zdravému rozumu zvyèajne nie sú posledni, èo si uvedomujú, budem sa sna¾i» uvies» niekoµko faktov potvrdzujúcich môj názor.

Predov¹etkým prekladateµ mô¾e by» nesmierne nespoµahlivý, preto¾e pou¾ívajú doslovné preklady, ale nedávajú idiomy. Oznaèi» to bude, ¾e ako dôkaz, poveda» "nie je môj ¹álka èaju" bude preklada» ako "nie môj ¹álka èaju". Mô¾u by» veµmi závislé od be¾ne pou¾ívaných fráz, nie zo ¹pecializovaných fráz, ktoré sa pou¾ívajú napríklad v sfére obchodu alebo v medicíne. Tie¾, ak prekladov staèí pre nás, pre vlastnú potrebu, bude vhodné, ako je tomu v prípade preklade prekladateµa platné, nemô¾eme len riskova» výsmech, ale napriek tomu, ¾e je typicky vo svete nepochopených, ktorý mô¾e smerova» k oveµa vá¾nymi následkami. & Nbsp Okrem toho prekladateµ s umelou inteligenciou nevie gramatiku. Pri úspe¹nom preklade z poµ¹tiny do poµ¹tiny sa s ním mô¾u vysporiada», ale pri preklade z poµ¹tiny (èo vytvára oveµa komplikovanej¹iu gramatiku, mô¾e sa dostatoène strati». A rozdiel medzi "bol v »a¾kej finanènej situácii" a "stretávam sa vo veµkej ekonomickej situácii" je dos» veµký.

Titan gelTitan gel Efektívna metóda, ktorá zväčšuje veľkosť vášho penisu

Prekladateµ nás nevykoná a súdny preklad. Bohu¾iaµ, je to v¾dy nevyhnutné pre úspech ka¾dého prekladu. Je to v¹ak nevyhnutný krok, najmä v prípade prekladov dôle¾itých úradných dokumentov. Na záver, nenavrhujem, ¾e je potrebný preklad pripravený kvalifikovaným prekladateµom. Najdôle¾itej¹ie je pochopi», preèo je potrebný text. Ak reklama, ktorú nám poslala, je rozhovor s kolegom, mô¾eme bez problémov napísa» èlánok v prekladateµovi a prelo¾i» ho. V¹etky najdôle¾itej¹ie e-maily a materiály je v¹ak najlep¹ie poskytnú» ¹pecialistom.