Uzemnenie s nulou

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v obmedzení rizika výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej dislokácie iskier. Pou¾íva sa na oddelení dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré poèítajú novú formu. Najµah¹ie a najmenej komplikované modely sú zamerané na uzemòovacie svorky a káble. Robustnej¹ím a technologicky pokroèilej¹ím je najmodernej¹ia ochrana zemniacich podmienok, vïaka èomu je mo¾né produkt vyprázdni» alebo prepravi», keï je pevne pripojená zem.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Somasnelle Gel

Pri úspe¹nom naplnení alebo vyprázdòovaní nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich státia mô¾e by» dodatoèné mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte navzájom. Na konci prirodzeného a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitého problému mô¾e vzniknú» krátkodobý prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v povedomí o iskre.Nedostatoèná starostlivos» o iskrové výboje mô¾e vies» k vznieteniu zmesi plynov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.