Vlasy na 0

Moja sestra má predov¹etkým rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko hodín a vyèisti» ju. Je to naozaj absorbované, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne, jeden mô¾e zlep¹i» jeden prú¾ok pä»krát, niekedy da» vlasy príslu¹enstvo na nich, alebo klip na ne. Najviac hodnotí výkon ¹koly a zhroma¾ïuje sa im. Jej nové vytvorenie Princeznej vône bolo originálne a musela ma» dokonalý úèes a ¹aty. V prvom rade jej mama priviazala niekoµko stu¾iek so stuhami umiestnenými v nich. Po chvíli táto krásna dievèina povedala nie, nie a nie raz. V spravovaných vlasoch budem vyzerat hezky ... to zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako dobrá princezná. Av¹ak tak, ako sa spája s aristokratmi, èoskoro zmenil svoju myseµ. Nebojte sa, ¾e u¾ od zaèiatku tvorby uplynulo asi dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila koncept a vo svojom jazyku to znelo skôr ako "nie, ja sa mi to nepáèi, niè si nepamätám ako princezná, najviac jej podriadená." Po¾iadala o nový úèes, usporiadala vlasy v podstate plnej koky. Na svadbe, ako u¾ povedala predtým, u¾ máme skúsenosti s vytváraním vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi dobre. Jej matka z nejakej strany mòa a druhá za pár minút bola ochotná.