Vyrovnanie dotacii z obecneho uradu

Kontaminácia prachu je ka¾dodennou realitou v ka¾dom, dokonca aj v najmen¹om priemyselnom závode. Netreba dodáva», ¾e v¹ade, kde sa vykonávajú práce s veµkým poètom jemnej¹ích a hrub¹ích prachov, sú nain¹talované ventilátory a systémy na evakuáciu zneèisteného vzduchu vonku.

Napríklad v obchodoch, ktoré sa prebúdzajú z dreva alebo z kameòa, by bolo nemo¾né ¾i» v trvale pra¹ných miestnostiach, dokonca aj v maske na ochranu tváre, ktorá chráni dýchaciu hmlu a úst. Preto je mechanické vetranie vzduchu isté, ochrana vá¹ho zamestnanca je iná, a filtrácia najmen¹ích èastíc zneèistenia ovzdu¹ia - to je ïal¹ia zále¾itos», ktorú by mal zaobchádza» ka¾dý podnikateµ, ktorý oceòuje seba a µudí.

Systém na zhroma¾ïovanie prachu je moderný systém zberu prachu urèený pre v¹etky odvetvia. Je tie¾ úplne v oceliaròach, zváranie priemysel, spracovateµský priemysel, kde je dôvodom pre èas». Filtrácia vzduchu je nevyhnutné pre nás v domácej produkcie, ktorá je uvedená na stroji - èasto poèas mechanického spracovania surovín, ktoré produkujú pra¹nosti, ktoré mô¾u by» ¹kodlivé, keï chytil do ná¹ho systému. Ako ïaleko nevá¾i úlohu filtrov v na¹ich ¾ivotoch, mô¾eme tlaèi» na dôkaz svojej skúsenosti s tým lakmusovým papierikom vy¹etrovanie obsah vody z vodovodu pred a po filtrácii. Dokonca aj sediment ulo¾ený na kazety kanvici filtra by nám malo da» na zamyslenie, koµko látky kontaminovanej mi priblí¾il nie je nezávislý systém filtrov. Úspech vo vzduchu, tam je v súèasnej dobe tak dôle¾itá - alebo dokonca e¹te dôle¾itej¹ie, preto¾e èastice pohybujúce sa vo vzduchu nemô¾eme vidie» ani cíti», preto¾e potom mô¾eme pre¾i» zúfalé dopyt po poµskom zdravie, ak bude po mnoho rokov ka¾dý deò dýchame výpary stroja, kde vyvinuté v továrni ,

Vzduchové filtre umiestnené v ¹týloch odstraòovania odpadu vykonávajú rovnaký princíp ako ten, ktorý sa nachádza v kanvici. Existujú presnej¹ie, preto¾e filtraèný materiál je oveµa zlo¾itej¹í a rozptýlený vo vzduchu. Voµba iných metód závisí od typu zneèistenia v blízkom priemyselnom podniku.