Vzdelavania zamestnancov

O vzdelávaní rozhodujú triedy, ktoré umo¾òujú získa», doplni» alebo zlep¹i» odborné umenie a kvalifikácie potrebné na prácu s in¹titúciou. Tréningy zamestnancov sú zvyèajne kurzy kameramanov, s pomerne malou náv¹tevnos»ou, preto¾e sa do nich zapoèítava maximálne tridsa» µudí. Je tu aktuálne mno¾stvo úèastníkov, ktorí automaticky vracajú veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bez zmyslu. Vzdelávanie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, ale nie je urèené pre deti a mladých µudí, ale pre dospelých. V závislosti od hodnoty kategorizácie sa odporúèa niekoµko typov ¹kolení:

Diet Duet

otvorené ¹kolenia - sú dostupné prakticky v¹etkým zainteresovaným stranám a príspevok je dodatoèný, aj keï podnikatelia mô¾u na¹im hos»om poskytnú» aj poslednú úroveò ¹kolenia zamestnancov, ktorá zároveò pokrýva èas» nákladov na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti realizuje sociálnu kampaò Investovanie do zamestnancov, v rámci ktorej stimuluje neustále zlep¹ovanie kompetencií zamestnancov a poskytuje online databázu obsahujúcu údaje na mieste otvoreného vzdelávania.uzavreté ¹kolenia - sú organizované z hµadiska potrieb iného subjektu (napr. ¹kolenia zamestnancov spoloènosti, úèastníci sú po¾iadaní, aby tento druh prekladali jeho vlastník, tj organizátor.interné ¹kolenia (vnútropodnikové ¹kolenia - realizujú sa s podporou vlastného ¹koliaceho personálu daného skladu práce;externá odborná príprava - ich èinnos» organizuje organizátor, ktorý je domom práce, outsourcovaný na ¹pecializované vzdelávacie spoloènosti. Existuje tzv register vzdelávacej spoloènosti (tj neverejné subjekty poskytujúce mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré sa týkajú vzdelávania ¾ien hµadajúcich veci a nezamestnaných financovaných z verejných kµúèov. Tieto in¹titúcie podliehajú zápisu do registra vzdelávacích spoloèností, ktoré vykonávajú úrady práce vojvodov.