Zdravotnickych zariadeni a sadzby dph

Kolposkopy sú jedlá, ktoré majú hµada» ¾enské vnútorné orgány, ukazuje vulvu, vagínu, krèka maternice a dolnú èas» krèka maternice. Je to teda optická kamera, dá sa porovna» s nieèím ako mikroskop. Chráni gynekológov vo svojej profesii, preto¾e vïaka tomuto nástroju sa mô¾u opýta» ¾enských orgánov v skutoènom zväè¹ení, aj s »a¾kou presnos»ou.

Kolposkopy boli vlo¾ené do gynekológie a skúsenosti ¾enských reprodukèných orgánov u¾ v roku tisíc devä»sto dvadsiateho piateho, staviteµ, lekár a technik Hans Hinselmann. Teraz je vïaka nemu mo¾né vïaka vy¹etreniu kolposkopom odhali» niektoré choroby rýchlej¹ie, èo nie je mo¾né pozorova» poèas rutinného testovania. Kolposkop tak nie len aproximaèný nástroj. Kolposkopy si mô¾u vzia» cervikálny segment, èas» dolného kanála, vulvy alebo vagíny, aby sa s ním zoznámili a skontrolovali, èi si zachovávajú akékoµvek zmeny. V súèasnosti je liek silne rozvinutý. Lekári sú schopní vyrovna» sa s mnohými chorobami, ktoré boli donedávna nevylieèiteµné. Rakovina je v¹ak jednou zo súèasných chorôb, pre ktorú nie je liek tie¾ dobrým rie¹ením. Príli¹ neskoro zistené zmeny rakoviny nie sú takmer vylieèiteµné. Vïaka tomu, ¾e máme k dispozícii kolposkopy, mô¾eme rozpozna» túto nevylieèiteµnú chorobu v takom nízkom ¹tádiu, ¾e existuje silná nádej na jej uzdravenie. Be¾né gynekologické vy¹etrenie vidí iba veµké povrchové zmeny. Cytológia odporúèaná gynekológmi existuje v prípade nájdenia rakovinových buniek, ale vo väè¹om ¹tádiu neoplastických zmien, keï teraz mô¾u by» príli¹ vysoké. ©tatisticky si ho lekári kúpili, ¾e cytologické vy¹etrenie, ale sedemdesiat percent je odhalenie rakoviny èasto aj èastej¹ie v pokroèilej¹om ¹tádiu. Naproti tomu kolposkopia vykonávaná lekármi a pomocou zariadení, ako sú kolposkopy, doká¾e detegova» zmeny a¾ devä»desiat percent. Najviac riadenou formou, ktorú odborní lekári veµmi podporujú, je väzba oboch technológií, vïaka ktorej je prakticky isté, ¾e sa zistia akékoµvek zmeny, a to aj v najni¾¹om ¹tádiu ich rastu, a teda aj rýchla reakcia lekára, poskytovanie vhodných liekov a mimoriadne vysoká perspektíva lieèby. toto ¹karedé ochorenie.