Znalos jazyka v sprievodnom liste

Psorilax

By» obèanom sveta je povinný. Zostávame vo svete, kde jazda v najodµahlej¹ích kútoch sveta u¾ nemá len nereálne detské sny. Aby sme sa dostali k úplne novej realite, nemusíme utiec» v tejto pozícii, len pustíme do lietadla a po niekoµkých hodinách strávených na oblohe sa opä» zastavíme na zemi, aby sme sa zoznámili s odli¹nos»ou od na¹ej 180-stupòovej kultúry. Preto¾e je dôle¾ité nauèi» sa iné jazyky a pou¾íva» ich aspoò komunikatívne.

Podµa súèasných údajov je na svete 201 krajín. Mnohí z nich, okrem svojej samostatnej histórie a ¹týlov, stále majú svoj vlastný, jedineèný úradný jazyk, niekedy oveµa viac ako jeden. Regionálne dialekty, ako napríklad ka¹ubský alebo sliezsky dialekt, sa vyvíjali aj v ich oblasti. Bohu¾iaµ, svet nepri¹iel s nikým s nadpriemernou, dokonca vynikajúcou pamä»ou, èo mu umo¾nilo ovláda» viac ako 100 jazykov. Ak k tejto téme pristupujeme logickej¹ie a analyzujeme aj va¹e obµúbené prostredie, je µahké vidie», ¾e medzi na¹imi priateµmi bude s najväè¹ou pravdepodobnos»ou nájs» osobu, ktorá rozhodne vedie viac ako tri cudzie jazyky.Vykonávanie urèitých profesií úzko súvisí s obvyklým vz»ahom s dievèatami z iných èastí sveta. Ak nevieme poveda», ¾e sme hyper-polárny a nehovoríme dokonale anglicky, nemecky, francúzsky, ¹panielsky, nórsky a taliansky, tlmoèník nám bude schopný poradi». Je to niekto, kto nás mô¾e vies» na obchodných stretnutiach so zahraniènými dodávateµmi a preklada» slová hovorené na oboch stranách. Tento prístup má by» pekný, v krajine, ak chce, aby sme urobili pozitívny dojem a profesionálne vypadli, neberieme smartfón vo forme aplikácie pre smartfóny, a pre partnera bude »a¾ké po¾iada» o jeho názor, aby mohli preká¾ky kontrolujú jej význam v slovníku, ktorý priniesla pod ruku. Tlmoèník nielen zlep¹í biznis, ale bude aj vyzera» ako dôveryhodný klient.