Zneeistenie ovzdu ia v londyne

Èasto sa vyskytuje ¹kodlivý prach rozpustený v priemyselných, spaµovacích a vzduchových plynoch v oblasti práce. Neèistoty tohto strihu po¹kodzujú zdravie µudí a zamestnancov v týchto bytoch. Tak¾e to, èo µudia nemusia by» nervózní, pokiaµ ide o dôsledky, ktoré vyplývajú zo zneèistenia prostredia?

Najlep¹ím rie¹ením je priemyselné odpra¹ovanie. Proces odstraòovania prachu nazývaný "odsávanie prachu" umo¾òuje zbavi» sa ¹kodlivých plynov alebo prachu z pracovísk, v ktorých existuje pravdepodobnos» negatívnych vplyvov na zdravie zamestnancov.

Systémy na odsávanie prachu sa pou¾ívajú hlavne tam, kde sa pou¾ívajú na prácu s kontamináciou pracovísk suchým prachom, prièom sa ¹pecifikujú jemné èastice, ktoré si vy¾adujú odstránenie. Procesné zberaèe sa nachádzajú v energetických, zváraèských, kovových, potravinárskych alebo farmaceutických oblastiach. Pri výrobných procesoch vzniká prach ¹kodlivý pre zdravie, najmä na konci spracovania výrobkov pri prevode sypkých materiálov medzi dopravníkmi. Jeden by mal by» vedomý dobrodru¾stva z posledného, ¾e niektoré prachy sú toxické pre µudské telo a ich koncentrácia by mala by» zní¾ená o zmysel práce pomocou systémov odsávania prachu.

Aby boli systémy extrakcie prachu nezvyèajne prospe¹né, je potrebné pou¾i» miestne podpery, vyrobené zo samonosných ramien, odsávania a odkvapu, ktoré sa nachádzajú v centrách strediska emisií zneèis»ujúcich látok. Povinné je nevyhnutné postara» sa o trvalé odstránenie zhlukov prachu, ktoré ich úèinne chránia pred rozptýlením a usadzovaním. Dôle¾itým bodom je tie¾ tesnos» kåbov v kon¹trukcii, preto¾e akékoµvek úniky budú vedúce k extrakcii prachu vonku, ktorý sa uvoµní do skupín na zber prachu.

V umení pre µudské zdravie stojí za to investova» do priemyselného odpra¹ovania. Priemyselné zariadenia úèinne zastavia akékoµvek zneèis»ujúce látky, ktoré mô¾u nepriaznivo ovplyvni» telo, èo sa mení na úèinnos» práce. Nemalo by sa preto zabúda» na to, ¾e zariadenia na odstraòovanie prachu v sektore sú niekedy po¾iadavkou definovanou pravidlami a normami v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia. Èo je ïaleko, ich vyu¾ívanie priná¹a mno¾stvo výhod, a preto stojí za to investova» a prijíma» takéto rie¹enia.